How to point domain to AWS Elastic Beanstalk 04 November 2019